Huvudsaklig verksamhet

Arbetsrätt: Ett företag behöver ofta rådgivning både före, under och efter en anställnings livslängd. Advokatfirman Eldrimner upprättar anställningsavtal och sekretess- och/eller konkurrensklausuler, biträder vid uppsägningar, avskedanden och omreglering av anställningsvillkor. Byrån biträder även vid fackliga förhandlingar och vid tvister mellan parterna.

Entreprenadrätt: I entreprenadförhållanden kan företag på såväl beställar- som entreprenörssidan behöva rådgivning både före, under och efter en entreprenad. Rådgivningen kan inledningsvis avse utformning av entreprenadkontrakt, inklusive avvvikelser från t.ex. AB04 eller ABT06. Under en entreprenad brukar regelmässigt uppstå diverse konflikter, stora som små,  som behöver lösas utan att entreprenaden avstannar. Ibland uppstår det en tvist där man behöver hjälp utifrån. Advokatfirman Eldrimner kan bistå i alla möjliga sådana situationer. 

Konflikt- och tvistlösning: Det är omöjligt att gå genom livet, vare sig privat eller yrkesmässigt, utan att det uppstår konflikter och/eller tvister. Advokatfirman Eldrimner biträder tvistande part i allmän domstol (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) och i skiljeförfarande. Som alternativ till att lösa en tvist i domstol eller skiljenämnd kan parterna istället komma överens om att försöka finna en samförståndslösning. Detta är något som normalt sett bättre tillfredsställer båda parters behov och intressen, än att en domstol eller skiljenämnd bestämmer vad som ska gälla. Om parterna behöver hjälp med dialogen kring en samförståndslösning kan man vända sig till en neutral medlare, som så att säga hjälper parterna att finna sin egen lösning på sitt eget problem. Advokat Gert Nilsson är ackrediterad medlare vid Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR, London (www.cedr.com) samt även medlingsutbildad av Friare Liv AB (www.friareliv.se) inom Nonviolent Communication (NVC), av Folke Bernadotteakademin (fredsprocesser) och av The TCM Group, London, inom medlig i arbetsplatskonflikter ("workplace mediation").

Gert Nilsson åtar sig uppdrag som medlare i såväl kommersiella tvister (inkluderat arbetsplatskonflikter/arbetstvister och entreprenadtvister) som familjetvister (vårdnadstvister m.m).