Några olika typer av medling


Medling i affärstvister

Konflikter och tvister uppstår hela tiden i näringslivet. Den stora frågan är inte om de ska uppstå, utan hur man löser dem. Det finns olika sätt att göra det. Ett sätt är att låta andra människor bestämma över parterna, t ex domstolar eller skiljenämnder. Ett annat sätt är att parterna själva får bestämma utgången, som vid medling. Utgångspunkten är här att parterna själva - och ingen annan - bäst vet vad som tillfredsställer deras respektive intressen och behov. Medling är särskilt lämpat vid tvister mellan parter som har fortlöpande affärsrelationer. Det kan t ex avse tvister rörande samägande av bolag och samarbeten av andra slag samt i hyres-, arbets- och entreprenadtvister.


En medlare är oberoende och neutral. Medlaren bestämmer inte över parterna och ger inga juridiska eller andra råd. Medlarens uppgift är istället att lotsa parterna fram till en samförståndslösning. Det sker vid gemensamma möten, där båda parter och medlaren deltar, och i enskilda möten mellan medlaren och respektive part. Inget av det som sägs i enrum till medlaren förs vidare till den andra parten, om inte parten och medlaren har kommit överens om det. Medlaren avgör vad som bäst gynnar dialogen mellan parterna, i syfte att slutligen nå en överenskommelse. Medlaren agerar emellanåt ”djävulens advokat” genom att i enskilda möten testa hållbarheten av partens argument. Detta är ett sätt för medlaren att få parterna att närma sig varandra. Det är effektivt för sakens lösning att parterna kan tala helt fritt med medlaren, på ett sätt som kan vara svårt för part att göra direkt till den andra parten. Medlaren har tystnadsplikt enligt lag. Genom ett sekretessavtal får även parterna tystnadsplikt rörande allt som har förekommit och sagts under medlingen.

Normalt genomförs medlingen på en dag. När medlingen avslutas genom en överenskommelse finns möjligheten att få denna verkställbar, om parterna så önskar.

Genom medling kan parterna spara mycket tid och pengar samt i bästa fall behålla sina kreativa affärsrelationer, om man jämför med domstols- eller skiljeförfaranden. Ju tidigare i en konflikt eller tvist medling används, desto större är möjligheten att lyckas komma överens. Ett lämpligt tillfälle är efter det att parterna - och senare deras respektive ombud - har försökt, men inte har nått ända fram till en lösning, men innan en part väljer att gå till domstol eller skiljeförfarande.
 

Medling i arbetsplatskonflikter och arbetstvister

Medling i arbetsplatskonflikter (vilket i Storbritannien kallas ”workplace mediation”) syftar till att, på ett så tidigt stadium som möjligt efter det att en konflikt har uppstått på en arbetsplats, hantera denna med hjälp av en tredje part, d.v.s. en medlare. Om man hanterar en sådan konflikt i ett tidigt skede lär man öka möjligheterna att undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet och produktionsförluster samt i förlängningen upp-sägningar, avsked och därpå följande arbetstvister.

 

Konflikter på en arbetsplats är ju i hög grad en arbetsmiljöfråga, som arbetsgivaren inte bara har en skyldighet att hantera, utan bör rimligen ha företagsekonomiska incitament av att hantera så tidigt och så optimalt som möjligt.

 

Medling i vårdnadstvister

Många barn tvingas vara med om en skilsmässa eller separation mellan föräldrarna och tyvärr även uppslitande domstolstvister kring vårdnad, boende och umgänge. I syfte att bidra till en förändring av denna situation erbjuder advokat Gert Nilsson medling i sådana tvister, i samarbete med en barnpsykolog som borgar för barnets bästa. Tanken med medlingen är att hjälpa föräldrarna att finna en samförståndslösning kring frågeställningarna som rör vårdnad, boende och umgänge, istället för att tvista i domstol.

Medlingen i sådana tvister går vanligtvis till på följande sätt. Gert Nilsson talar enskilt med föräldrarna och deras ombud före själva medlingssammanträdet. Barnpsykologen talar också enskilt med föräldrarna, men även en eller flera gånger med barnet eller barnen. Syftet är att finna varje barns bästa i den aktuella situationen. Därpå hålls ett medlingssammanträde som normalt pågår under en heldag, under ledning av Gert Nilsson. Även barnpsykologen medverkar vid detta sammanträde, vilket brukar uppskattas av föräldrarna. Om de når en överenskommelse under medlingen upprättas ett skriftligt avtal där de olika frågorna regleras. Ibland är ombuden närvarande vid medlingssammanträdet, ibland inte.

Fördelen med medling i vårdnadstvister, jämfört med domstolsprocessen, är bland annat att föräldrarna under medlingen får fokusera på barnet eller barnen, istället för den andra förälderns tillkortakommanden, samt på nuet och framtiden, istället för det som har varit. Dessutom är det i medlingen föräldrarna själva - och inte en domare - som bestämmer hur de aktuella frågorna ska regleras på bästa sätt för deras barn. Detta samtidigt som man sparar tid och pengar samt förbättrar chanserna för att barnen kan må bra och att föräldrarna får en bättre fungerande föräldrarelation.

Därför rekommenderas tvistande föräldrar, advokater och andra ombud i familjetvister samt domare, att föreslå medling, gärna så tidigt som möjligt under domstolsprocessen. När domstol har utsett en medlare betalar staten kostnaden för denne.