Medling i arbetsplatskonflikter och arbetstvister

35833813_10156469822563774_6647974539386945536_n.jpg
 
 
 

Medling i arbetsplatskonflikter (vilket i Storbritannien kallas ”workplace mediation”) syftar till att, på ett så tidigt stadium som möjligt efter det att en konflikt har uppstått på en arbetsplats, hantera denna med hjälp av en tredje part, d.v.s. en medlare. Om man hanterar en sådan konflikt i ett tidigt skede lär man öka möjligheterna att undvika bland annat sjukskrivningar, utbrändhet och produktionsförluster samt i förlängningen upp-sägningar, avsked och därpå följande arbetstvister.

 

Konflikter på en arbetsplats är ju i hög grad en arbetsmiljöfråga, som arbetsgivaren inte bara har en skyldighet att hantera, utan bör rimligen ha företagsekonomiska incitament av att hantera så tidigt och så optimalt som möjligt.

 

Tillbaka