Medling i affärstvister

35833813_10156469822563774_6647974539386945536_n.jpg
 
 
 

Konflikter och tvister uppstår hela tiden i näringslivet. Den stora frågan är inte om de ska uppstå, utan hur man löser dem. Det finns olika sätt att göra det. Ett sätt är att låta andra människor bestämma över parterna, t ex domstolar eller skiljenämnder. Ett annat sätt är att parterna själva får bestämma utgången, som vid medling. Utgångspunkten är här att parterna själva - och ingen annan - bäst vet vad som tillfredsställer deras respektive intressen och behov. Medling är särskilt lämpat vid tvister mellan parter som har fortlöpande affärsrelationer. Det kan t ex avse tvister rörande samägande av bolag och samarbeten av andra slag samt i hyres-, arbets- och entreprenadtvister.


En medlare är oberoende och neutral. Medlaren bestämmer inte över parterna och ger inga juridiska eller andra råd. Medlarens uppgift är istället att lotsa parterna fram till en samförståndslösning. Det sker vid gemensamma möten, där båda parter och medlaren deltar, och i enskilda möten mellan medlaren och respektive part. Inget av det som sägs i enrum till medlaren förs vidare till den andra parten, om inte parten och medlaren har kommit överens om det. Medlaren avgör vad som bäst gynnar dialogen mellan parterna, i syfte att slutligen nå en överenskommelse. Medlaren agerar emellanåt ”djävulens advokat” genom att i enskilda möten testa hållbarheten av partens argument. Detta är ett sätt för medlaren att få parterna att närma sig varandra. Det är effektivt för sakens lösning att parterna kan tala helt fritt med medlaren, på ett sätt som kan vara svårt för part att göra direkt till den andra parten. Medlaren har tystnadsplikt enligt lag. Genom ett sekretessavtal får även parterna tystnadsplikt rörande allt som har förekommit och sagts under medlingen.

Normalt genomförs medlingen på en dag. När medlingen avslutas genom en överenskommelse finns möjligheten att få denna verkställbar, om parterna så önskar.

Genom medling kan parterna spara mycket tid och pengar samt i bästa fall behålla sina kreativa affärsrelationer, om man jämför med domstols- eller skiljeförfaranden. Ju tidigare i en konflikt eller tvist medling används, desto större är möjligheten att lyckas komma överens. Ett lämpligt tillfälle är efter det att parterna - och senare deras respektive ombud - har försökt, men inte har nått ända fram till en lösning, men innan en part väljer att gå till domstol eller skiljeförfarande.

 

Tillbaka