Medling i kommersiella sammanhang

Konflikter och tvister uppstår till och från i näringslivet. Den stora frågan är inte om de uppstår, utan hur man löser dem. Medling är särskilt lämpat vid tvister mellan parter som har fortlöpande affärsrelationer. Det kan t.ex. avse tvister rörande samägande av bolag och samarbeten av andra slag samt i hyres-, arbets- och entreprenadtvister. Det kan även röra sig om en avtalsförhandling, där parterna inte lyckas nå en slutlig lösning.

Medlaren har tystnadsplikt enligt lag. Genom ett sekretessavtal får även parterna tystnadsplikt rörande allt som har förekommit och sagts under medlingen.

När medlingen avslutas genom en överenskommelse finns möjligheten att få denna verkställbar, om parterna så önskar.

För allmän information om medling och medlaren, klicka här.